تا بحال مفهوم شرکت های غیر مجتمع به صورت عملی پیاده نشده است. در این نوع شرکت ها در عین دور بودن افراد از هم، همبستگی و همراهی قابل قبولی بین پرسنل وجود دارد که به کمک تکنولوژی های نوین ارتباطی بوجود آمده است .

تلاش داریم در این جا با استفاده از همین تکنولوژی، این متد از مدیریت را که شاید سبز ترین متد مدیریت بتوان نامیدش، پیاده کنیم.