طراحی و ساخت نرم افزار های اتوماسیون داخلی، CRM و مالی و مدیریتی