مشاوره و هزینه یابی و نظارت بر انجام پروژه های نرم افزاری و سخت افزاری